Javne opomene Siniši Malom

Kategorija: Društvo, Objavljeno: 26.10.2019

U izveštaju Etičke komisije FON-a, navodi se da  se ministru finansija Siniši Malom izrekne mera javne opomene zbog elementa neakademskog ponašanja u  njegovoj doktorskoj disertaciji.

„Uzimajući u obzir da su u prethodnom izveštaju Stručne komisije od 03. aprila 2019. godine, identifikovani propusti u citiranju pojedinih izvora literature, kao i da je kandidat za polaznu osnovu u obradi pojedinih pitanja koristio doktorsku disertaciju S. Hajlemariama, a da pritom pomenuti rad nije naveden u spisku korišćenih izvora, zaključuje se da u disertaciji ima elementa neakademskog ponašanja, u pogledu strogog poštovanja autorskih prava“, piše u izveštaju Etičke komisije FON-a.

Etičkoj komisiji ipak nije pruženo dovoljno činjenica na osnovu kojih bi se moglo doneti nedvosmisleno mišljenje.

„Takođe, Komisija za odbranu i ocenu doktorske disertacije nije imala tehničkih mogućnosti (adekvatan softver) za analizu preklapanja teksta. To je predviđeno Pravilnikom o postupku provere originalnosti doktorskih disertacije koje se brane na Univerzitetu u Beogradu, od 20. juna 2018, godine, koji predstavlja pozitivan korak kako bi se povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu u narednom periodu svele na najmanju moguću meru. Etička komisija, imajući u vidu postojanje elemenata neakademskog ponašanja u doktorskoj disertaciji, predaže da se Siniši Malom izrekne mera javne opomene, shodno članu 16. Pravilnika o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku“, piše u izveštaju.

Komentari

    Komentari